I. INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOM /DENOMINACIÓ SOCIAL: Dterra galeria taller S.L.
CIF / NIF: B66810433
ACTIVITAT/OBJECTE SOCIAL venda de productes de ceràmica, bijuteria i formació
DOMICILI SOCIAL /PROFESSIONAL: Av. Josep Anselm Clavé, 9. Sant Cugat del Vallès 08172. Barcelona
TELÈFON 936747807
FAX
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: info@dterra.es
DIRECCIÓ WEB www.dterra.es
DADES D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.Tomo 45.460, Libro 0, Folio 141, Hoja: 488560. Fecha de inscripción 27/06/2016.

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE S'ESTABLEIX EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ
  En compliment del que s'estableix en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), l'informem de manera expressa, precís i inequívoc que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquests, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de DTERRA GALERIA TALLER S.L., degudament notificats en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i emplena de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada d'aquesta.Així mateix, en compliment del que s'estableix en la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalentes.de igual manera, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què l'autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.
 2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
  El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.
 3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
  El compliment de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web i en el nostre establiment té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de serveis derivada d'aquesta.
 4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
  El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant DTERRA GALERIA TALLER S.L. de bona fe com a mer prestador del servei.En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment per a això, respondrà personalment enfront de DTERRA GALERIA TALLER S.L., els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, en el seu cas, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància.Amb la finalitat de donar compliment al que s'estableix en l'article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a DTERRA GALERIA TALLER S.L. els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.
 5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
  DTERRA GALERIA TALLER S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 6. EXERCICI DE DRETS
  En compliment del que s'estableix a la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.
 7. RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
  El responsable del fitxer o del tractament és DTERRA GALERIA TALLER S.L., amb direcció a l'efecte de notificacions a Av. Josep Anselm Clavé, 9. Sant Cugat del Vallès 08172. Barcelona.